500,000 

Gái Gọi Trường Thọ - Gái Gọi Đặng Văn Bi

Gái Gọi Trường Thọ Cát Tiên – MS 14520

400,000 
350,000 
450,000 
400,000 
400,000 
250,000 
300,000 
450,000 
350,000 
600,000 
400,000 
400,000 

Gái Gọi Phước Long - Đỗ Xuân Hợp

Gái Gọi Phước Long Triệu Ngọc – MS 41323

350,000 
400,000 
600,000 
350,000 
300,000 
350,000 
400,000 
300,000 
500,000 
500,000 
300,000 
450,000